Medical Aesthetics

BS Medical Aesthetics kliiniku teenuse osutamise üldtingimused

1. Pooled
1.1 Üldtingimused reguleerivad Kliendi ja BS Medical Aesthetics kliiniku vastastikulisi õigusi ja kohustusi Teenuste osutamisel.

2. Mõisted
2.1 BS Medical Aesthetics kliinik – äriühing Kismery OÜ (reg.kood 11376116).
2.2 Klient – inimene, kellele BS Medical Aesthetics kliinik osutab Tervishoiu – ja/või Iluteenust või kes on avaldanud BS Medical Aesthetics kliinikule sellekohast soovi ja BS Medical Aesthetics kliinik on sooviavaldusele positiivselt vastanud.
2.3 Tervishoiuteenus– BS Medical Aesthetics kliiniku tervishoiutöötaja osutatavad esteetilised mittekirurgilised iluprotseduurid (täitesüstid, botuliinisüstid, biorevitalisatsioon, mesoteraapia), mis on kehtivate õigusaktide kohaselt tervishoiuteenused.
2.4. Iluteenus – BS Medical Aesthetics kliiniku töötaja osutatav teenus, mille eesmärgiks on parandada kliendi naha kvaliteeti ja tervist. Iluteenused on BS Medical Aesthetics kliinikus osutatavad teenused, mis ei ole kehtivate õigusaktide kohaselt tervishoiuteenused.
2.5 Teenus – BS Medical Aesthetics kliinikus osutatavad Tervishoiu- ja Iluteenused ühiselt nimetatuna. Teenuste loeteluga saab tutvuda BS Medical Aesthetics kliiniku veebilehel www.bsmedical.ee
2.6 Vastuvõtt tähendab üldtingimustes Medical Aesthetics kliiniku töötaja ja kliendi kohtumist Teenuste osutamise eesmärgil.

3. Vastuvõtule registreerumine ja lepingu sõlmimine
3.1 Kliendil on võimalik avaldada soovi Teenuse vastuvõtule registreerimiseks järgmistel viisidel:
3.1.1 Telefoni teel BS Medical Aesthetics kliiniku veebilehel (www.bsmedical.ee) esitatud telefoninumbritel ja lahtiolekuaegadel;
3.1.2 Medical Aesthetics kliiniku veebilehel online broneerigut kasutades https://online.saloninfra.ee/BS-Medical-Aesthetics;
3.1.3 e-posti aadressil info@bsmedical.ee;
3.1.4 BS Medical Aesthetics kliiniku vastuvõtulauas.
3.2. Klient on Teenuse vastuvõtule registreeritud, kui BS Medical Aesthetics kliinik on esitanud Kliendile sellekohase kinnituse. Kui BS Medical Aesthetics kliinik ei ole Kliendile kinnitust esitanud, ei ole Kliendil kehtivat registreeringut vastuvõtule ja seetõttu ka õigustatud ootust Teenuse saamiseks.
3.3. BS Medical Aesthetics kliiniku veebilehe või e‑posti teel esitatud registreerimistaotlused kinnitab BS Medical Aesthetics e‑posti teel ühe tööpäeva jooksul. Kui Klient ei ole saanud selle aja jooksul BS Medical Aesthetics kliinikult registreerimise kohta kinnitust, tähendab see, et tal ei ole kehtivat registreeringut Teenuse saamiseks.
3.4. Telefoni teel ja BS Medical Aesthetics vastuvõtulauas esitatud registreerimistaotlused registreeritakse ja Klient saab kinnituse BS Medical Aesthetics poolt e-posti teel ühe tööpäeva jooksul. Kui Klient ei ole saanud selle aja jooksul BS Medical Aesthetics kliinikult registreerimise kohta kinnitust, tähendab see, et tal ei ole kehtivat registreeringut Teenuse saamiseks.
3.5. Peale registreerimiskinnituse saamist BS Medical Aesthetics kliiniku poolt loetakse Kliendi ja BS Medical Aesthetics vahel sõlmituks leping Teenuse osutamiseks. Teenuse osutamise lepingu moodustavad Üldtingimused, BS Medical Aesthetics privaatsuspoliitika, Kliendiga suuliselt või kirjalikult kokkulepitud tingimused ning Medical Aesthetics kliinikus kehtivad ja Kliendile teatavaks tehtud korrad, eeskirjad ja nõuded.

4. Vastuvõtuaja tühistamine Kliendi poolt
4.1 Kliendil on õigus ühepoolselt tema poolt registreeritud vastuvõtuajast loobuda põhjust avaldamata.
4.2 Juhul kui Klient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest BS Medical Aesthetics kliinikut esimesel võimalusel, kuid vähemalt 48 tundi enne vastuvõtu algust, ühel järgmistest viisidest:
4.2.1 telefoni teel helistades Medical Aesthetics veebilehel www.bsmedical.ee esitatud telefoninumbril ja lahtiolekuaegadel;
4.2.2 e–posti aadressil info@bsmedical.ee;
4.2.3 Medical Aesthetics vastuvõtulauas.

4.3 Kui Klient annab nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Medical Aesthetics kliinikule teada, tühistab BS Medical Aesthetics Kliendi vastuvõtuaja.
4.4 Kui Klient ei anna nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Medical Aesthetics kliinikule teada, on Medical Aesthetics kliinikul õigus nõuda vastavalt kehtiva hinnakirja alusel tühibroneeringu tasu olenevalt protseduuri iseloomust.

5. Teenuse osutamise sätted, poolte õigused ja kohustused ning vastutus
5.1 Teenuse osutamise lepinguga kohustub Medical Aesthetics kliinik osutama Kliendile Teenust ja Klient kohustub maksma Teenuse osutamise eest tasu vastavalt üldtingimustele ja kehtivale hinnakirjale.
5.2 BS Medical Aesthetics kliiniku töötajad ja kliendid käituvad üksteisega viisakalt ja lugupidavalt.
5.3 BS Medical Aesthetics kliiniku töötajad ja kliendid kohustuvad saabuma vastuvõtule õigeaegselt (soovitatavalt 5 minutit varem).
5.4 Kliendil on õigus saada nii ilu– kui ka tervishoiuteenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse ning kosmeetiku kutse üldistele nõuetele, vajadusel on Teenuse osutajal õigus kaasata teisi spetsialiste.
5.5 Kliendil on õigus tutvuda Teenuse osutamise kohta koostatud dokumentidega ja saada neist vastavalt kehtivale hinnakirjale ärakirju.
5.6 Kliendil on õigus pöörduda Teenuse osutaja tegevuse kohta hinnangu saamiseks järelvalveasutuste poole. Järelvalvet teenuse osutaja üle teostab Terviseamet.
5.7 Kliendil on kohustus jälgida nii enne kui ka protseduuri järgselt Medical Aesthetics kliiniku töötaja antud soovitusi nii nahahoolduse kui ka teiste tegevuste osas, mille eesmärk on tagada protseduuri võimalik ohutus ja oodatav protseduuri tulemus.
5.8 Medical Aesthetics kliinikul on õigus Teenuse osutamise lepingu sõlmimisest keelduda või juba sõlmitud Teenuse osutamise lepingu raames konkreetse Teenuse osutamisest keelduda, kui:
5.8.1 Klient hilineb vastuvõtule sedavõrd, et aeg ei võimalda kvaliteetset Teenust osutada;
5.8.2 Klient on alkoholi –ja/või narkojoobes;
5.8.3 Klient on Medical Aesthetics kliinikule või töötajale vastuähvardav, agressiivne või ohtlik;
5.8.4 Kliendil on eelnev võlgnevus varasemalt osutatud Teenuste ees Medical Aesthetics kliinikus;
5.8.5 Klient ei avalda Medical Aesthetics kliiniku töötajale Teenuse osutamiseks vajalikku teavet või esitab valeteavet;
5.8.6 Klient rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokkulepitud Teenuse osutamise tingimustest, Üldtingimustest või õigusaktidest;
5.8.7 Klient soovib saada Tervishoiuteenust, mille osutamine Kliendile ei ole arstiteaduslikult põhjendatud;
5.8.8 Klient soovib saada Teenust, mille osutamine tooks Kliendi naha kvaliteedile ja tervisele kaasa suurema riski kui Teenuse osutamata jätmine;
5.8.9 Klient ei ole nõus suurenenud riskiga protseduuride teostamise eel allkirjastama informeeritud nõusoleku vormi;
5.8.10 Klient soovib Teenust, mille osutamine seab või võib seada ohtu Medical Aesthetics kliiniku töötaja või kolmanda isiku tervise;
5.8.11 Klient soovib Teenust, mille osutamiseks puudub Medical Aesthetics kliinikul tegevusluba/kompetents;
5.8.12 Klient taotleb Teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Üldtingimustega;
5.8.13 Klient käitub või on käitunud Medical Aesthetics kliiniku töötajatega ebaviisakalt.
5.8.14 Medical Aesthetics kliinikul on õigus ühepoolselt Kliendi poolt broneeritud aega tühistada lepingu sõlmimisest keeldumise või juba sõlmitud Teenuse osutamise lepingu keeldumise raames Medical Aesthetics kliiniku töökorralduslikel või muudel olulistel põhjustel. Broneeritud aja tühistamisest teavitab Medical Aesthetics kliinik Klienti broneeringsüsteemis märgitud Kliendi esitatud kontaktandmeid kasutades.
5.8.15 Medical Aesthetics kliinik ei ole kohustatud Klienti informeerima lepingu sõlmimisest keeldumise või juba sõlmitud Teenuse osutamise lepingu raames Teenuse osutamise keeldumise konkreetsest põhjusest.

5.9 Enne Tervishoiuteenuse osutamist kohustub Medical Aesthetics kliinik saama Kliendi kirjaliku nõusoleku teostatava protsduuri kohta.
5.10 Medical Aesthetics kliinik kohustub hoidma saladuses Teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku, terviseseisundi kohta.
5.11 Medical Aesthetics kliinik kohustub Tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.
5.12 Medical Aesthetics kliinik kohustub osutama Teenuseid ja tegutsema oma töö teostamisel vastavuses õigusaktides sätestatuga ning lepingu sõlmimisel vastavalt Lepingus fikseeritule.
5.13 Medical Aesthetics kliinik kohustub teavitama Klienti esimesel võmalusel Teenuse osutamise takistustest.
5.14 Medical Aesthetics kliinik osutab Teenust reeglina eesti keeles. Kokkuleppel muus keeles.
5.15 Medical Aesthetics ja Medical Aesthetics kliiniku töötaja ei vastuta Tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Medical Aesthetics kliiniku töötaja on Klienti võimalikest riskidest ja tagajärgedest teavitanud ning Klient on andnud kirjaliku nõusoleku Tervishoiuteenuse osutamiseks.
5.16 Medical Aesthetics kliinik ei saa anda lubadust Kliendi paranemiseks.

5.17 Kui Medical Aesthetics töötaja hinnangul ei ole Klient saanud aru Teenuse sisust või sellega kaasnevatest riskidest, ei suuda hinnanguliselt jälgida ravi–ja protseduurijärgseid soovitusi, on Medical Aesthetics kliinikul õigus Teenuse osutamisest keelduda. Medical Aesthetics kliinikul on õigus keelduda Teenuse osutamisest ka siis, kui Klient ei anna kirjalikku nõusolekut Medical Aesthetics kliiniku töötaja poolt palutud vormis.
5.18 Medical Aesthetics kliinik ja Tervishoiuteenust vahetult osutav tervishoiutöötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest Tervishoiuteenuse osutamisel, ravivigade toimepanekul ning puuduliku Kliendi teavituse ja dokumenteerimise kohustuse rikkumise eest.

6. BS Medical Aesthetics kliinikul on õigus lükata teenuse osutamine edasi, kui:
6.1  Kliendi seisundit arvestades on see mõistlik;
6.2 Medical Aesthetics kliiniku ettenägematu töökorraldusliku probleemi tõttu on see vajalik (Teenuse osutaja personali haigestumised, tehnilised rikked, tarneraskused).

7. Teenuse eest tasumine
7.1 Klient tasub Teenuse eest täies mahus vastavalt kehtivale hinnakirjale kohe pärast Teenuse saamist BS Medical Aesthetics kliiniku vastuvõtulauas sularahas, kaardimaksega või BS Medical Aesthetics kinkekaardiga.
7.2 Kliendil on õigus tasuda teenuse eest kas osalselt või täies mahus ka kasutades järelmaksu teenusepakkujaid, kellega on BS Medical Aesthetics kliinikul leping järelmaksu teenuse osutamiseks (sellekohane info on leitav www.bsmedical.ee veebilehel).

8. Tagasiside ja kaebused
8.1 Klient saab esitada BS Medical Aesthetics kliinikule Teenuse osutamisega seotud positiivset ja negatiivset tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi e–posti teel info@bsmedical.ee. Tagasiside, ettepanekud ja kaebused peavad olema isikustatud (nimi ja kontakt).
8.2 Kaebused registreeritakse. Esitatud kaebusele antakse vastus Kliendi märgitud e-posti teel 30 kalendripäeva jooksul alates kaebuse registreerimisest.
8.3 Kliendil on lisaks Teenuse osutajale õigus esitada kaebus tervishoiuteenuse osutamise kohta ka Sotsiaalministeeriumile ja Tervishoiuametile.
8.4 Poolte vahelised erimeelsused Teenuste osutamisega seonduvalt lahendatakse läbirääkimiste teel ja ilma kolmandaid osapooli kaasamata.
8.5 Teenuse osutamisega seonduvad erimeelsused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras kohtus.

9. Andmekaitse
9.1 BS Medical Aesthetics kliinikul on delikaatsete isikuandmete töötlemiseks Andmekaitseinspektsiooni luba. Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 768 kohustuvad tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta. Tervishoiuteenuse osutaja võib nimetatud kohustuse täitmisest mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmise korral võib Patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid või kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
9.2 Patsiendi isikuandmete töötlemine toimub ranges vastavuses isikuandmete kaitse seadusega. Patsiendi isikuandmeid kasutatakse üksnes Patsiendile tervishoiuteenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks tegevuseks. Teistele isikutele võimaldatakse juurdepääs Patsiendi andmetele üksnes Patsiendi nõusolekul. Patsiendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel see õigus tuleneb seadusest.